หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ปรับปรุงแก้ไข สภาพถนน ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน

ปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชน

สร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพให้เพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

สร้างระบบเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงกระบวนการในการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

พัฒนาและปรับกลวิธีการดำเนินงานด้านการตลาด ของธุรกิจชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการศึกษา
 
แนวทางการพัฒนา
 

เร่งรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้ได้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดให้บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่นมีสิทธิ และมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยด้อยโอกาสและผู้ช่วยเอดส์

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เสริมสร้างวินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10