หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การคมนาคมสะดวก
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และประเพณีท้องถิ่น
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
พันธกิจ
 
 
จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
 
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
พัฒนาระบบการเมืองและการบริหาร
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10