ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
40.00%
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 2 )
40.00%
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านระบบ internet ตำบล ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
20.00%