หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Office Of Banna Subdistrict Administrative Organization
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Board Of Banna Subdistrict Administrative Organization
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนา

Center of Religious Mind
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Child Development Center
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านนา

District Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายธนกฤต หวังวีระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านลาดทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดจ้างเหมาบริการทำเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 11 พ.ย. 2562 ]

   
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามาถใช้งานได้ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 114 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
   
 
   
 
แบบ บก.06 [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
     
     
 
อย0023.1/ว9370 ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
อย 0023.3/ว 9356 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
อย 0023.3/ว 9357 แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 เพิ่มเติม [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
อย0023.5/ว328 รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
อย 0023.3/ว327 จัดทำข้อสเนอโครงการเบื่องต้น Project BriefX  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย0023.5/ว9297 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.3/ว9243 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบยโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.1/ว 325 1-เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติข้อมูล EIT, IIT ในระบบ ITAS [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.1/ว 325 2-เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติข้อมูล EIT, IIT ในระบบ ITAS [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.5/ว 9220 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.5/ว322 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย0023.5/ว323 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.5/ว324 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.3/ว9210 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.3/ว9141 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 28 พ.ค. 2563 ]     
อย0023.1/ว321 สำรวจข้อมูลตามชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 27 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.1/ว 9077 การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ [ 27 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.1/ว 9078 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบ INFO ระบบใหม่ [ 27 พ.ค. 2563 ]     
อย 0023.5/ว9092 การดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]     
อย0023.4 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปี 2562 [ 27 พ.ค. 2563 ]     
     
     
 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านพลับ ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หลักชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลั [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ระโสม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ (รับเงินสด) ประจำเดื [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางนา ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านม้า ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.สำพะเนียง รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านนา ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
อบต.บ้านนา ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านนา ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านนา ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.โพแตง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.บางนา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านพลับ ประกาศเรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองเปิดทางระบ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.ลาดชะโด การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

มะม่วงกวน
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดโพธิ์ประสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
   
 
สายตรงปลัด
โทร 035-769-307
 
  Link ที่น่าสนใจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
Naxsolution
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.บ้านนา