หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรงเทิดพระเกียรติคุณครู  [ 7 พ.ย. 2555 ]  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ  [ 7 พ.ย. 2555 ]  
 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจักการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  [ 6 พ.ย. 2555 ]  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพิ้นฐาน  [ 6 พ.ย. 2555 ]  
 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว  [ 5 พ.ย. 2555 ]  
 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ 120 ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัญ ธ ผู้ทรงเป็นครูแผ่นดิน  [ 2 พ.ย. 2555 ]  
 ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย  [ 2 พ.ย. 2555 ]  
 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ตุลาคม 2555  [ 2 พ.ย. 2555 ]  
 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2555 ]  
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประ  [ 1 พ.ย. 2555 ]  
 เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 พ.ย. 2555 ]  
  การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พศ. 2556  [ 31 ต.ค. 2555 ]  
 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  [ 31 ต.ค. 2555 ]  
  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย  [ 31 ต.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     608      609      610     (611)     612      613      614     ....หน้าสุดท้าย >> 625
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10