หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย0023.3/ว1161 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว1163 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว1140 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว1117 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.5/ว 1124 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.5/1122 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว1120 ประชาสัมพันธ์คุ่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว1119 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.5/1104 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.1/ว 1056 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.4/ว 1042 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.4/ว 1031 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/;1025 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functins) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว1027 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งสตวรรษที่ 21 STEM EDUCATION [ เอกสาร1 ]  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 661
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10