หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 69 รายการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา
3 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา
4 ประมูลจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่1,4,6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑,๖
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
8 สอบราคาโครงการจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำหัก จำนวน ๑ โครงการ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา(สถ.ศพด.1) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 โครงการสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ จำนวน 8 ชุด
12 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
13 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 3
14 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
หน้าแรก << ก่อนหน้า