พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
2 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.6
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 2
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 1
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 1
6 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องกวนข้าวทิพย์ ตามโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน่คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 3
8 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 6 (โดยเททับผิวจราจรเดิม) ( ตั้งแต่บริเวณบ้านนางประนอม บุญมา ถึงบริเวณบ้านนายถำ อินพลา)
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 5
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ( ตั้งแต่บริเวณถนนคสล.ในหมู่บ้าน ถึงบริเวณแทงค์ประปาบ้านลาดทา)
12 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1,4,5,6
14 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3,6
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ( ตั้งแต่บริเวณบ้านนายส่าง หอมชะเอม ถึงบริเวณที่นางเรณู เจนการ)
16 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ( ท่อเมนต์ประปาท่อpvc) หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด)
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่5 ( ตั้งแต่บริเวณบ้าน พ.ท.ฉลอง ผลทิพย์ ถึงบริเวณที่นางพัชรี ชุ่มจิตร์)
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ( ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามบ้านนายพงศ์พัฒน์ ทรัพย์สุจริต ถึงบริเวณที่นานางพะเยาว์ ผลโภชน์)
19 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ( บริเวณบ้านนายตรี นาคสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 )
20 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน หมู่ที่ 4