หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องกวนข้าวทิพย์ ตามโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน่คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 3
3 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 6 (โดยเททับผิวจราจรเดิม) ( ตั้งแต่บริเวณบ้านนางประนอม บุญมา ถึงบริเวณบ้านนายถำ อินพลา)
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 5
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ( ตั้งแต่บริเวณถนนคสล.ในหมู่บ้าน ถึงบริเวณแทงค์ประปาบ้านลาดทา)
7 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1,4,5,6
9 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3,6
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ( ตั้งแต่บริเวณบ้านนายส่าง หอมชะเอม ถึงบริเวณที่นางเรณู เจนการ)
11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ( ท่อเมนต์ประปาท่อpvc) หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด)
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่5 ( ตั้งแต่บริเวณบ้าน พ.ท.ฉลอง ผลทิพย์ ถึงบริเวณที่นางพัชรี ชุ่มจิตร์)
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ( ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามบ้านนายพงศ์พัฒน์ ทรัพย์สุจริต ถึงบริเวณที่นานางพะเยาว์ ผลโภชน์)
14 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ( บริเวณบ้านนายตรี นาคสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 )
15 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน หมู่ที่ 4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 69 รายการ
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา
18 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา
19 ประมูลจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านนา-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่1,4,6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20 ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์