พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายพิเชษฐ์   ผลหมู่

 หัวหน้าส่วนโยธา

 

นายชัยวัฒน์  วัยเจริญ

นายธีรภัทร์ กิจขุนทด

นายสุทธิพงษ์  เฉลยวาเรศ

ช่างโยธา

เจ้าพนักงานประปา

ช่างไฟฟ้า

นางสาวกมลวรรณ  ทิพสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวิรุต มากพุ่ม

 

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมบัติ ภู่ระหงษ์

นางสาวเยาเรศ รักอ่อน

นายธนายุทธ เสมอจิตร

พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานบันทึกข้อมูล

ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

นายอมร กุ่มพรม

นายชัยวัฒน์ ผลวุฒิ

นายธีระพล มีมาก

พนักงานจัดเก็บขยะ

พนักงานจัดเก็บขยะ

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ

นายชาติชาย อยู่ไม่สูญ

นายต้น ร่มรื่น

นายเชิง สุขโข

ซ่อมแซมและบำรุงระบบประปาฯ

ขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง)

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกมล เฟื่องฟุ้ง

นายบุญสม ทองย้อย

นายสมหวัง เฉลาพักตร์์

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกริษณ์ นิ่มน้อย

นายสมพาล บุญสนุน

นายพุก เด่นดวง

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมปอง สุหร่าย

นางสาวลดาวัลย์ สมประสงค์

 

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

กองช่าง

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบำรุง ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       -   งานก่อสร้างและบูรณาการ
       -
  งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น
       -
  งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
 
      -   งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
       -    งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
       -
   งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น
       -    งานธุรการประจำส่วนโยธา
       -    
งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 
      -    งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
       -    งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       -    งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
       -    
งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน  และสิ่งก่อสร้างอื่น
       -
   งานเขียนแผนที่ต่าง
       -    งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
       -    งานประเมินราคา
       -    งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
       -    งานตกแต่งสถานที่
       -    งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
       -    งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      
-    งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
       -    งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
       -   
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
       -    งานระบายน้ำ
          งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
       -    งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
       -    งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
       -    งานระบายน้ำ
       -
   งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4.งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       -
     งานสำรวจและ แผนที่
      
-     งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
       -
     งานพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
       -
   งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นสูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
       -
     งานด้านอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       -
   งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย