พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สำนักงานปลัดฯ


นายสมศักดิ์  พ่วงผจง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางบุศรา  ช่างเรือนกุล

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณัฐวัฒน์  จุ้ยเปี้ยว

นายไตรทิพย์ ฤทธิสาร

นิติกร

นักพัฒนาชุมชน


นายรัชกฤช  ชูศรีโฉม

  นางสาวนิรมล   โกสาวัง

 

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

บุคลากร

นักวิชาการศึกษา

นายมณี  กองศรีเกษ

นางสาวมนัสพร  หอมชะเอม   

นางคนึง ทัฬหสิทธิชัย

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชัยรัตน์  เจนธัญกรรม

นางสาวสุดารัตน์  เมืองแก้ว

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวพรทิพย์  ไผ่พันธ์

นางสาวณัฐฐิรา  มอญดี

นางสาวนิตยา จีนตวัตร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างทั่วไป


นายประแมน ระเบียบดี

นายวีระ  พิษเลขา

นายมานพ  ไทยเจือ

คนขับรถยนต์

คนขับรถดับเพลิง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

นายสมทบ เกิดทอง

 

พนักงานทั่วไป

 

พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวสุมาลี  พรเจริญ

นายณรงค์  สมุทรประภูติ

นายจรัญ สังข์วิเศษ

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

พนักงานประจำรถดับเพลิง

พนักกงานประจำรถดับเพลิง


นายสุวัฒน์ ลีลา

นางสาวสุภามาศ  ผลจิตต์

นายพงศ์พัฒน์  ทรัพย์สุจริต

คนขับรถยนต์(ส่วนกลาง)

บริการบันทึกข้อมูล

คนงานทั่วไป


นางสาวภารดา ทรัพย์สุริต

นางสาวนันทวัน กลุ่มพรม

นายธิติณัฐ ผลโชค

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

นายจตุรงค์  แจ่มศิริ

นายโกวิทย์ ผลิผล

นายชัชชัย  ผลชาติ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


นางเฉลา  จีนฉาย

นายเฉลิมชัย เสนลา

นางสายรุ้ง ศักดารักษ์

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

นางวิไล ผลเวช

นายเฉลา ผลเนตร

นายชยัน ผลชาติ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

นางดวงดาว สุขทวี

 

แม่บ้านดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก

 


ส่วนสำนักปลัด
       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานเลือกตั้ง
  - งานตรวจสอบภายใน
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  - งานงบประมาณ
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
  - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
  - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  - งานระเบียบการคลัง
  - งานข้อบัญญัติ อบต.
4. งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานอำนวยการ
  - งานป้องกัน
  - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  - งานกู้ภัย
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว