พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562



หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายสำแล เสนลา

ประธานสภา อบต.บ้านนา

นายสายันต์ คำชุ่ม

นายสมษักดิ์ พ่วงผจง

รองประธานสภา อบต.บ้านนา

เลขานุการสภา อบต.บ้านนา


นายชัยชนะ รักร้อย

นายวินัย ทองขำ

นายมาโนชย์ พรหมโคตร์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2


นางสมหมาย สมประสงค์

นางสาวพิมล ผลอรรถ

นายบุญลือ พันโต

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3


นายสมศักดิ์ เฉลิมศักดิ์

นายอำนวย ฤทธิสาร

นายเสนาะ ครายานนท์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที 4

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที 5

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที 6

นายวิโรจน์ เกิดทอง

 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6