พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


วิสัยทัศน์

    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  การคมนาคมสะดวก  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการกีฬา  ศาสนา   วัฒนธรรม   การศึกษา  และประเพณีท้องถิ่น

  พันธกิจ

1.  จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
2.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
3.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
4.  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
5.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
9.  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
10. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
11. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. พัฒนาระบบการเมืองและการบริหาร

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.   การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว
2.   มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณุปโภคทั่วถึง
3.  การชลประทานและแหล่งน้ำเพียงพอต่อการการเกษตร
4.  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
5.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
6.  มีการขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  โดยการจัดทำที่ประชุมเพื่อให้เป็นศูนย์รวมประชาชน
7.  มีการดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
8.  มีการดำเนินการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
9.  มีการส่งเสริมให้มีอุปกรณ์การกีฬาและลานกีฬาภายในตำบล
10. บำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. พัฒนาความรู้  ความเข้าใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมในกิจการของ อบตงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.เพื่อประชาชน