พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านนา  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีระยะห่างจากอำเภอมหาราช    ประมาณ  12 กิโลเมตร   และมีระยะห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  35 กิโลเมตร  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีเนื้อที่ประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,718.75 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

          
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลชัยฤทธิ์   อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับดอนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วไป มีน้ำท่วมถึง พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียวเหมาะสำหรับอาชีพทางการเกษตร
          

จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดังนี้

หมู่ที่ 1                    ชื่อหมู่บ้าน            บ้านนา
หมู่ที่ 2                    ชื่อหมู่บ้าน            บ้านนา
หมู่ที่ 3                    ชื่อหมู่บ้าน            บ้านนา
หมู่ที่ 4                    ชื่อหมู่บ้าน            บ้านโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 5                    ชื่อหมู่บ้าน            บ้านกระทุ่มราย
หมู่ที่ 6                    ชื่อหมู่บ้าน            บ้านน้ำหัก


ประชากร
ปี พ.ศ. 2561 (เดือนมกราคม) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,059 คน แยกเป็น ชาย 1,917 คน หญิง 2,142 คน

อาชีพ
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีการทำปลาเค็มแดดเดียวส่งจำหน่ายตามที่ต่างๆ ควบคู่กันไป เช่น รับจ้างทั่วไป รับราชการ ค้าขาย เป็นต้น

การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1  แห่ง  และมี  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน  -   แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านนา  จำนวน  1  แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด   จำนวน  3  แห่ง ได้แก่  วัดกลางทุ่ง  วัดท่า  และวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 
สาธารณะสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล     จำนวน  1  แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจ สภ.มหาราช   จำนวน  1  แห่ง

การคมนาคม

ถนนลาดยาง               จำนวน  3  สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน  26  สาย
ถนนลูกรัง                  จำนวน  35  สาย

การโทรคมนาคม- การสื่อสารและการโทรคมนาคม  มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 7 แห่ง มีหอกระจายข่าว  จำนวน   3  แห่ง และมีเสียงตามสาย จำนวน 4  แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน  7  แห่ง
การไฟฟ้า

การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง           

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำคลอง       จำนวน  7  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ถังน้ำประปา   จำนวน  10  แห่ง
ที่เก็บน้ำฝน    จำนวน   1  แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
มวลชนจัดขึ้น
ลูกเสือชาวบ้าน             จำนวน  130   คน
สมาชิกกองหนุนแห่งชาติ   จำนวน  334   คน