พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      มีแนวทางการพัฒนา   ดังนี้
1.1  ปรับปรุงแก้ไขสภาพถนน    ทางเท้า  ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
1.2  ปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
1.3  ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชน
1.4  สร้างสวนสาธารณะ   สวนสุขภาพให้เพียงพอ

(2)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ    มีแนวทางการพัฒนา   ดังนี้
2.1  สร้างระบบเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
2.2  ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
2.3  พัฒนาและปรับกลวิธีการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจชุมชน

(3)  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการศึกษา    มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
3.1  เร่งรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 15ปี ให้ได้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   รวมทั้งจัดให้บุคคล  ชุมชน  องค์กรเอกชน  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่นมีสิทธิ และมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
3.3  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

(4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสาธารณสุขมูลฐาน
4.2  สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยด้อยโอกาสและผู้ช่วยเอดส์.
4.3  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

(5)  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม     มีแนวทางการพัฒนา   ดังนี้
5.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.2  เสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด   และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5.3  เสริมสร้างวินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
5.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาจากความต้องการ

1. ปรับปรุงถนน  เสริม  ขยาย  เสริมไหล่ทาง  ให้กว้างและได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุงระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ที่มีปัญหาน้ำขุ่น ดำ  ตกตะกอน
3. ปรับปรุงท่อเมนต์ประปา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
4. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้เพิ่มมากขึ้น
5. ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ขุดลอก ลอกวัชพืชที่กีดขวาง ทางระบายน้ำ บำบัดน้ำที่เน่าเสีย
6. การส่งเสริมสวัสดิการ ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
8. ส่งเสริมเด็ก  เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา