พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านนา ตำบลมหราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
     
 
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านนา

 • นายธนกฤต หวังวีระ

  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.

  นายมณี กองศรีเกษ

  นายบุญทิ้ง อยู่ไม่สูญ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

  ประธาน อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายชัยรัตน์  เจนธัญกรรม

  นายบุญสม ทองย้อย

  เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายประแมน ระเบียบดี

  นายจรัญ สังข์วิเศษ

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายพงศ์พัฒน์ ทรัพย์สุจริต

  นายสำราญ สมุทรประภูติ

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายวิรัส กองวัสกุลณี

  นายชื้น แม้นทอง

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายสมชาย นะคันทา

  นายบุญเชิด นะคันทา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายทวิช พึ่งเพียร

  นายสุชาติ นะคันทา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายมานพ ไทยเจือ

  นายวิเศษ ผลทิพย์

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายนางรำเพย ฤาพันธ์

  นางละยอง นวลจันทร์

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  นายเฉลา ผลเนตร

  นายวีระ พิษเลขา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

  อปพร.ตำบลบ้านนา

 • ความเป็นมาของศุนย์ อปพร.

 • เครื่องหมาย อปพร..pdf
 • ผังโครงสร้าง อปพร.pdf
 • ประกาศวัน อปพร..pdf


 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อปพร.

 • ระเบียบ อปพร.บัตรประจำตัวคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.49.pdf
 • ระเบียบ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร..pdf
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 .pdf
 •